VadÄ«tÄjiem

 

Biznesa seminÄru programmas tiek izstrÄdÄtas individuÄli, vadoties no uzÅÄmumu nospraustajiem mÄrÄ·iem.

AktuÄlÄs tÄmas: 

"PrasmÄ«gs vadÄ«tÄjs" 

PraktiskÄs vadÄ«šanas iemaÅas darbÄ ar komandu, komunikÄciju prasmes, spÄjas strukturÄt problÄmas u.c.     

''Eksporta stratÄÄ£ija''

PiedÄvÄjuma sagatavošana noteiktam tirgum Åemot vÄrÄ biznesa kultÅ«ras atšÄ·irÄ«bas;

EfektÄ«va komunikÄcija eksporta tirgos;

 "UZÅÄMUMA BIZNESA VIRZIENI - TIRGUS UN TÄ DALĪBNIEKI, ATTĪSTĪBAS IESPÄJAS"

Biznesa virzienu tirgus situÄcija un konkurentu analÄ«ze.UzÅÄmuma kapacitÄte jaunu projektu realizÄšanÄ: finanšu situÄcija.

UzÅÄmuma kapacitÄte jaunu projektu realizÄšanÄ: iekšÄjie procesi, kontroles sistÄmas.Biznesa virzienu iespÄjamie attÄ«stÄ«bas projekti.

 

"UZÅÄMUMA STRATÄÄ¢ISKIE MÄRĶI, KRITISKIE NOSACĪJUMI UN PROJEKTU REALIZÄŠANA" 

UzÅÄmuma stratÄÄ£iskie mÄrÄ·i un projekti. Kritiskie panÄkumu nosacÄ«jumi. UzÅÄmuma vÄrtÄ«bas aprÄÄ·ins pÄc attÄ«stÄmo projektu realizÄšanas. StratÄÄ£isko projektu realizÄšanas darbÄ«bas plÄni un rezultativitÄtes rÄdÄ«tÄji.

Apkopojums par uzÅÄmuma stratÄÄ£iju, projektiem un ieguvumiem.

ApmÄcÄ«bu programmu cikls - Datorprogramma Enterprise by HansaWorld 

MKC LÄ«deris sadarbÄ«bÄ ar Aletio un HansaWorld Latvia piedÄvÄ unikÄlu 35 apmÄcÄ«bu programmu ciklu.

Ieguvumi no apmÄcÄ«bas programmu cikla izmantošanas

    UzÅÄmuma darbinieki patstÄvÄ«gi veic sistÄmas konfigurÄšanu un ieviešanu, kas nodrošina 100% darbinieku lÄ«dzdalÄ«bu projekta realizÄcijÄ

    UzÅÄmuma pilnvÄrtÄ«ga vajadzÄ«bu ieviešana un nodrošinÄšana sistÄmÄ

"PÄrtikas nozarÄ nodarbinÄto apmÄcÄ«bas – konkurÄtspÄjas veicinÄšanai"
Nr. APA/1.3.1.1.1./10/02/010
līguma Nr. L-APA-10-0029