Uzņēmumiem

 

Mācību un konsultāciju centrs “Līderis” piedāvā Jums lielisku iespēju apgūt angļu, vācu, krievu un latviešu valodu gan mūsu mācību telpās, gan organizējot apmācību Jūsu darba vietā.

Sadarbojamies ar uzņēmumiem un iestādēm, sagatavojot īpašas mācību programmas gan sarunvalodas, gan lietišķās valodas kursam, ņemot vērā darba specifiku.

 

Kā jaunumu MKC Līderis piedāvā semināru "Efektīvas komunikācijas formula" (komunikācijas prasmes un praktiskās iemaņas angļu valodā, to pilnveidošana un efektīva pielietošana):

1.diena - lietišķā saruna, tās veidošanas prasmes

2.diena - lietišķās telefonsarunas prasmes

3.diena - lietišķā korespondence un saruna

 MKC Līderis piedāvā arī BIZNESA SEMINĀRUS latviešu valodā, kas ietver gan lekcijas, gan praktiskās iemaņas.

Seminārs "Prasmīgs vadītājs" - tiek attīstītas: praktiskās vadīšanas iemaņas darbā ar komandu, komunikāciju prasmes, spējas strukturēt problēmas u.c.

Seminārs "Prezentācijas prasmes"- tiek attīstītas: spēja ātri iepazīt cilvēkus, izveidot labu un noturīgu saikni, prasmi pārzināt cilvēka uztveres sistēmu un izmantot tās komunikācijā u.c.

Seminārs "Profesionālā pārdošana" - tiek attīstītas: izpratne par efektīvu komunikāciju ar klientiem, pārdošanas sarunas struktūra, spēja ātri iepazīt cilvēkus u.c.

Seminārs "Aktīva klientu apkalpošana" - tiek attīstītas: klientu apkalpošanas iemaņas, efektīvas komunikāciju un prezentācijas prasmes u.c

ZVANIET MUMS 26006067 (Rīgas birojs) VAI 29252997 (Jelgavas birojs) UN KOPĀ MEKLĒSIM LABĀKO RISINĀJUMU!

 

 

 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Учебный и консультационный центр «Līderis» предлагает Вам прекрасную возможность освоить английский, немецкий, русский и латышский язык как в наших учебных помещениях, так и организовав обучение на Вашем рабочем месте.

Сотрудничаем с предприятиями и учреждениями, подготавливая особые учебные программы для курсов разговорного и делового языка, учитывая специфику работы.

 

Как новинку УКЦ «Līderis» предлагает семинар «Формула эффективной коммуникации» (навыки коммуникации и практические знания английского языка, их усовершенствование и эффективное применение).

УКЦ «Līderis» предлагает также БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ на латышском языке, включающие в себя как лекции, так и практические знания.

Программы бизнес-семинаров разрабатываются индивидуально, руководствуясь намеченными предприятием целями.

Актуальные в данный момент курсы «НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЯ – РЫНОК И ЕГО УЧАСТНИКИ, ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ», «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, КРИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ и РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ», «ПРОДВИЖЕНИЕ НОВЫХ ПРОЕКТОВ В СНГ», ««ПРОДВИЖЕНИЕ НОВЫХ ПРОЕКТОВ В ЕС» наши консультанты в тесном сотрудничестве с сотрудниками предприятия приспособят под направление Вашего бизнеса, обратят внимание на актуальные для отрасли нюансы законодательства, законы и правила, поможет проанализировать конкурентов и увидеть новые возможности для развития. Нашей целью является длительное сотрудничество, содействие профессиональному росту ваших сотрудников, помощь не только в том, чтобы увидеть новые возможности, но и реализовать новые и уже намеченные цели в по возможности более благоприятной среде.

Семинар «Умелый руководитель» – развиваются навыки практического руководства в работе с командой, навыки коммуникации, способности структурировать проблемы и т. д.

Семинар «Навыки презентации» – развивается возможность быстро узнавать людей, создать хорошую и устойчивую связь, навыки владения системой восприятия человека и использования их в коммуникации и т. д.

Семинар «Профессиональная продажа» – развивается понимание эффективной коммуникации с клиентами, структура разговора о продаже, способность быстро узнавать людей и т. д.

Семинар «Активное обслуживание клиентов» – развиваются навыки обслуживания клиентов, эффективные коммуникационные и презентационные навыки и т. д.

 ЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛ. Елгава-29252997 или Рига-26006067, И ВМЕСТЕ МЫ НАЙДЕМ НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ!