PÄrdošanas speciÄlistiem

 

 

Biznesa seminÄru programmas tiek izstrÄdÄtas individuÄli, vadoties no uzÅÄmumu nospraustajiem mÄrÄ·iem.

AktuÄlÄs tÄmas:

SeminÄrs "PrezentÄcijas prasmes"- tiek attÄ«stÄ«tas: spÄja Ätri iepazÄ«t cilvÄkus, izveidot labu un noturÄ«gu saikni, prasmi pÄrzinÄt cilvÄka uztveres sistÄmu un izmantot tÄs komunikÄcijÄ u.c.

SeminÄrs "ProfesionÄlÄ pÄrdošana" - tiek attÄ«stÄ«tas: izpratne par efektÄ«vu komunikÄciju ar klientiem, pÄrdošanas sarunas struktÅ«ra, spÄja Ätri iepazÄ«t cilvÄkus u.c.

SeminÄrs "AktÄ«va klientu apkalpošana" - tiek attÄ«stÄ«tas: klientu apkalpošanas iemaÅas, efektÄ«vas komunikÄciju un prezentÄcijas prasmes u.c.