ANGĻU C1

 

Angļu valodas C1 lÄ«meÅa kurss paredz valodas apgÅ«šanas programmu cilvÄkiem ar labÄm priekšzinÄšanÄm angļu valodÄ, kas ietver nepieciešamÄs valodas leksikas un gramatikas apgÅ«šanu. Kursa laikÄ klausÄ«tÄju iemaÅas tiek nostiprinÄtas lÄ«dz automÄtiskai valodas lietošanai. Īpaša uzmanÄ«ba tiek pievÄrsta leksikas un frazeoloÄ£ismu nostiprinÄšanai, valodas bagÄtinÄšanai ar valodas slÄÅiem, kurus saprot angļu valodas kÄ dzimtÄs valodas lietotÄjs. Angļu valodas veiksmÄ«gai apgÅ«šanai un mÄrÄ·a sasniegšanai tiks izmantotas sekojošÄs metodes: lekcijas, individuÄlie darbi, pÄru darbi, grupu darbi, lomu spÄles, interaktÄ«vÄs spÄles, simulÄcijas, atvÄrtÄs diskusijas, interneta projekti.

GalvenÄs tÄmas: Tagadne un pagÄtne; DzÄ«ves cikli, svarÄ«gi notikumi; NÄkotnes plÄnošana; Katra dzÄ«ves vÄrtÄ«bu skala; Sarunas uzturÄšana dažÄdÄs situÄcijÄs; DzÄ«ves lÄ«kloÄi; PozitÄ«vais un negatÄ«vais mÅ«su dzÄ«vÄ; BrÄ«vÄ laika nozÄ«me; Lietu salÄ«dzinÄšana; PašvÄrtÄjums; SajÅ«tu izteikšana; PiedzÄ«vojumi un neveiksmes; PiedzÄ«vojuma gars; Likstas; KriminÄla un antisociÄla uzvedÄ«ba; AtkarÄ«bas; StÄstÄ«jums no dažÄdiem redzespunktiem; Ceļojumos piedzÄ«votais; Lielais Kanjons - populÄra tÅ«risma apskates vieta; PÄrfrÄzÄšana; RÄ«cÄ«ba neparedzÄtÄs situÄcijÄs; PrÄts, saprÄts un dvÄsele; Dzimumu psiholoÄ£iskÄs atšÄ·irÄ«bas; PersonÄ«bas raksturojums; MatemÄtiskÄ vai radošÄ domÄšana; IntuÄ«cija; PrÄta treniÅš; Stresa pÄrvarÄšana; OficiÄlu vÄstuļu rakstÄ«šana; PagÄtnÄ piedzÄ«votais; Neparasti un ievÄrojami sasniegumi; Neparastas aizraušanÄs; Interesanti vÄstures fakti; PÄrsteidzoši notikumi; NegadÄ«jumi; Padomu un ieteikumu sniegšana; Visas izÅemtÄs vielas atkÄrtojums; EksÄmens.

Angļu valodas C1 lÄ«menÄ« valodas lietotÄji var sÄkt izmantot valodu sarežģītÄs situÄcijÄs, kÄ arÄ« izmantot akadÄmiskas vai profesionÄlas mÄcÄ«šanÄs nolÅ«kiem. ŠajÄ lÄ«menÄ« valodas lietotÄji saprot un lieto 5000 un vairÄk vÄrdu un izteicienu, saprot un lieto arÄ« izteikti sarežģītas gramatiskÄs konstrukcijas. Pabeidzot C1 lÄ«meÅa kursu var saprast sarežģītus un garus tekstus par dažÄdÄm jomÄm un spÄj atšÄ·irt slÄptÄs nozÄ«mes. Prot izteikties brÄ«vi un spontÄni bez uzkrÄ«tošas izteicienu meklÄšanas , ja nepieciešams, sniegt plašÄkus paskaidrojumus. Var izteikt un aizstÄvÄt viedokli dažÄdÄs diskusijÄs un var vadÄ«t darbu birojÄ. SpÄj izmantot valodu elastÄ«gi un efektÄ«vi darba un mÄcÄ«bu, kÄ arÄ« sabiedriskÄm vajadzÄ«bÄm. Prot izveidot skaidru, labi sagrupÄtu detalizÄtu tekstu par sarežģītiem tematiem, apzinÄti izmantot teksta uzbÅ«ves principus un savienojuma elementus.