ANGĻU B2

 

Angļu valodas B2 lÄ«meÅa kurss paredz valodas apgÅ«šanas programmu cilvÄkiem ar vidÄjÄm priekšzinÄšanÄm angļu valodÄ, kas ietver nepieciešamÄs valodas leksikas, frazeoloÄ£ismu un gramatikas apgÅ«šanu un nostiprinÄšanu. KlausÄ«tÄji kursa laikÄ apgÅ«s valodas teorÄtiskÄs un praktiskÄs zinÄšanas, attÄ«stÄ«s saskarsmes prasmes un iemaÅas, lai spÄtu kompetenti un Ärti sazinÄties gan profesionÄlos, gan personiskos jautÄjumos, izvÄloties dažÄdus veidus, lai formulÄtu to, ko vÄlas pateikt. Angļu valodas veiksmÄ«gai apgÅ«šanai un mÄrÄ·a sasniegšanai tiks izmantotas sekojošÄs metodes: lekcijas, individuÄlie darbi, pÄru darbi, grupu darbi, lomu spÄles, interaktÄ«vÄs spÄles, simulÄcijas, atvÄrtÄs diskusijas, interneta projekti.

GalvenÄs tÄmas: PersonÄ«gÄ informÄcija, informÄcija par citu cilvÄku; DzÄ«vesveids; Darbs; Ikdienas pienÄkumi; Laika izmantošanas efektivitÄte; SabiedrÄ«ba ap mums; Intereses, studijas; NeformÄlu vÄstuļu rakstÄ«šana; BÄrnÄ«bas atmiÅas, pirmÄs tikšanÄs; Lietas, ko kÄdreiz mÄdzÄm darÄ«t; PagÄtnes notikumi; PiedzÄ«votais; Pieredze; AtmiÅas trenÄšana, uzdevumi; AtmiÅas pÄrbaudÄ«šana; UzmanÄ«bas izrÄdÄ«šana. ApkÄrt pasaulei; Lietu salÄ«dzinÄšana, raksturošana; 100 pasaulÄ populÄrÄkÄs vietas; SapÅu zeme; SalÄ«dzinÄšanas frÄzes; PilsÄtu apraksti; Ceļojuma plÄnošana pa Latviju un Ärpus tÄs; TÅ«ristiem rekomendÄjamÄs vietas LatvijÄ; Ceļojuma pasÅ«tÄ«šana; DzÄ«vesstÄsti; PagÄtnÄ piedzÄ«votÄ ietekme uz tagadni; DzÄ«ves svarÄ«gÄkie notikumi; DzÄ«ves gÄjums; CilvÄka pozitÄ«vo Ä«pašÄ«bu raksturojums; DarbÄ pieÅemšanas pÄrrunu paraugs; CV rakstÄ«šana; PanÄkumu nozÄ«me; svarÄ«gÄs lietas; PlÄni turpmÄkajai dzÄ«vei; PlÄnotie darbi; Profesijas maiÅa; PlÄnotie pirkumi; Darba piedÄvÄjumu aÄ£entÅ«ras; PrasÄ«bas kandidÄtiem; MotivÄcijas vÄstules; Telefona sarunas; CilvÄka personÄ«go Ä«pašÄ«bu nozÄ«me darba izvÄlÄ; Mediji; Internets; ĪpašÄ«bu paspilgtinÄšana; Koncerti, teÄtra izrÄdes u.c.; to ieraksti; PatÄrÄtÄju prasÄ«bas. SabiedrÄ«ba ap mums; SocializÄšanÄs; KomunikÄcija ar dažÄdu tautÄ«bu cilvÄkiem; SociÄlÄs uzvedÄ«bas normas LatvijÄ; Paradumi citÄs valstÄ«s; Ieteikumi pirms ceļojumiem; VispÄrpieÅemtÄs uzvedÄ«bas normas ÄrvalstÄ«s; SituÄciju risinÄšana; Visas izÅemtÄs vielas atkÄrtojums; EksÄmens.

Angļu valodas B2 lÄ«menÄ« tiek nostiprinÄtas izrunas iemaÅas, papildinÄts vÄrdu krÄjums, sasniedzot ap 3000 vÄrdu un izteicienu, tiek mÄcÄ«tas sarežģītas gramatiskÄs konstrukcijas. Pabeidzot B2 lÄ«meÅa kursu var saprast galveno domu sarežģītos tekstos gan ar konkrÄtu, gan abstraktu sižetu, var piedalÄ«ties profesionÄlÄs diskusijÄs savas specializÄcijas jomÄ. Var jau risinÄt dialogu ar cilvÄkiem, kam attiecÄ«gÄ valoda ir dzimtÄ valoda, turklÄt abÄm pusÄm nav Ä«paši jÄpiepÅ«las. Prot izveidot skaidru, detalizÄtu tekstu par dažÄdiem tematiem, pamatot viedokli par aktuÄlÄm problÄmÄm un minÄt dažÄdu risinÄjumu priekšrocÄ«bas un trÅ«kumus. KlausÄ«tÄji ir uztvÄruši valodas bÅ«tÄ«bu, sÄk iedziļinÄties valodas niansÄs.