ANGĻU B1

 

Angļu valodas B1 lÄ«meÅa kurss paredz valodas apgÅ«šanas programmu cilvÄkiem ar vidÄji nelielÄm priekšzinÄšanÄm angļu valodÄ, kas ietver nepieciešamÄs valodas leksikas un gramatikas apgÅ«šanu. KlausÄ«tÄji kursa laikÄ apgÅ«s valodas teorÄtiskÄs un praktiskÄs zinÄšanas, attÄ«stÄ«s saskarsmes prasmes un iemaÅas, lai saprastu galveno saturu skaidrÄ, literÄri pareizÄ un samÄrÄ lÄnÄ runÄ par pazÄ«stamÄm tÄmÄm, ar kurÄm saskaras darbÄ, skolÄ, brÄ«vajÄ laikÄ utt., lai varÄtu bez iepriekšÄjas sagatavošanÄs pastÄstÄ«t par pieredzÄto un dažÄdiem notikumiem, saviem sapÅiem, cerÄ«bÄm un vÄlmÄm, lai varÄtu Ä«si pamatot un paskaidrot savus uzskatus un nodomus. Angļu valodas veiksmÄ«gai apgÅ«šanai un mÄrÄ·a sasniegšanai tiks izmantotas sekojošÄs metodes: lekcijas, individuÄlie darbi, pÄru darbi, grupu darbi, lomu spÄles, interaktÄ«vÄs spÄles, simulÄcijas, atvÄrtÄs diskusijas, interneta projekti.

GalvenÄs tÄmas: IepazÄ«šanÄs; PersonÄ«gÄ informÄcija, informÄcija par citu cilvÄku; DzÄ«vesveids; Neparastas atpÅ«tas veidi; Lietas, kas patÄ«k vai nepatÄ«k; PagÄtnes notikumi; SajÅ«tu attÄlošana; DzÄ«ves gÄjums; Ceļojumu pieredze; AtpÅ«ta un darbs; Dienas režīms; Ikdienas obligÄti veicamie pienÄkumi; Manas spÄjas un prasmes; Atbilstoša darba izvÄle; DarbÄ pieÅemšanas pÄrrunu paraugs, CV sastÄdÄ«šana; PalÄ«dzÄ«bas un atļaujas lÅ«gšana; Noteikumi; Ceļa jautÄšana un paskaidrošana; Datumi un Ä«paši notikumi; PasaulÄ nozÄ«mÄ«gas dienas; Dzimšanas dienas tradÄ«cijas; Apsveikuma un vÄlÄjuma izteicieni; IelÅ«guma vÄstule; CilvÄka ÄrÄjais izskats; Lietu salÄ«dzinÄšana, raksturošana; Notikumu apraksts, negadÄ«jumi; NÄkotnes plÄni; BrÄ«vdienu plÄnošana; NeformÄlas ikdienas sarunas veikalÄ, darbÄ, ar kaimiÅiem u.c. PieklÄjÄ«bas frÄzes; VÄstuļu, pastkaršu rakstÄ«šana; DzÄ«ves mÄrÄ·i; SapÅu profesijas; SapÅi, ambÄ«cijas un sasniegumi; Valstis un kultÅ«ras; SabiedrÄ«ba LatvijÄ; PazÄ«stamas vietas pasaulÄ; Rakstisku skaidrojumu sniegšana; Visas izÅemtÄs vielas atkÄrtojums; EksÄmens.

Angļu valodas B1 lÄ«menÄ« tiek attÄ«stÄ«tas izrunas iemaÅas, papildinÄts vÄrdu krÄjums, sasniedzot ap 1200 vÄrdiem, tiek iemÄcÄ«tas vidÄji sarežģītas gramatiskÄs konstrukcijas. Pabeidzot B1 lÄ«meÅa kursu var saprast, sarunÄties, lasÄ«t un rakstÄ«t informÄciju no konteksta par ikdienišÄ·iem tematiem un var sagatavot ilgstošu sarunu par izplatÄ«tiem, vispÄrÄ«giem tematiem, var vienoties par norunÄm vai nosacÄ«jumiem, veidot profesionÄlus kontaktus, prot tikt galÄ lielÄkajÄ daÄ¼Ä situÄciju, kas var rasties ceļojot.

ZVANIET MUMS  UN KOPÄ MEKLÄSIM LABÄKO RISINÄJUMU!

 

              RÄ«gÄ:          +371  26006067
             JelgavÄ:      +371 28802966