ANGĻU A2+

Angļu valodas A2+ lÄ«meÅa kurss paredz valodas apgÅ«šanas programmu cilvÄkiem ar nelielÄm priekšzinÄšanÄm angļu valodÄ, kas ietver nepieciešamÄs valodas leksikas un gramatikas apgÅ«šanu. KlausÄ«tÄji kursa laikÄ apgÅ«s valodas teorÄtiskÄs un praktiskÄs zinÄšanas, attÄ«stÄ«s saskarsmes prasmes un iemaÅas lai saprastu galveno domu skaidrÄ, literÄri pareizÄ un lÄnÄ runÄ par pazÄ«stamÄm tÄmÄm, ar kurÄm saskaras darbÄ, skolÄ, brÄ«vajÄ laikÄ utt., varÄtu sazinÄties parastÄs ikdienišÄ·Äs situÄcijÄs, kur notiek vienkÄrša informÄcijas apmaiÅa par zinÄmiem tematiem vai darbÄ«bÄm. Angļu valodas veiksmÄ«gai apgÅ«šanai un mÄrÄ·a sasniegšanai tiks izmantotas sekojošÄs metodes: lekcijas, individuÄlie darbi, pÄru darbi, grupu darbi, lomu spÄles, interaktÄ«vÄs spÄles, simulÄcijas, atvÄrtÄs diskusijas, interneta projekti.
GalvenÄs tÄmas: IepazÄ«šanÄs; PersonÄ«gÄ informÄcija, informÄcija par citu cilvÄku; Profesijas; Ikdienas lietas; MÄjas; Ä¢imene; Ikdienas darbi; Dienas režīms; Pulkstenis; Laika sadalÄ«jums, tÄ nozÄ«me ikdienas dzÄ«vÄ; Lietas, kas patÄ«k vai nepatÄ«k; BrÄ«vÄ laika aktivitÄtes; VÄstuļu rakstÄ«šana; PieklÄjÄ«bas frÄzes; Manas spÄjas un prasmes; Ceļa jautÄšana un paskaidrošana; Transporta veidi; Ceļošanas veidi; Biļešu pirkšana.; Ädieni un dzÄrieni; KafejnÄ«cÄ - pasÅ«tÄ«šana, norÄÄ·inÄšanÄs; PagÄtnes notikumi; BÄrnÄ«bas atmiÅas; Dzimšanas gadi un vecumi; DzÄ«ves notikumi un datumi; DzÄ«ves gÄjums; BrÄ«vÄ laika plÄnošana; IepirkšanÄs; Veikalu veidi; Lietu salÄ«dzinÄšana, raksturošana; ApÄ£Ärbs; CilvÄku Ä£ÄrbšanÄs stila raksturošana; Sarunas uz ielas; BrÄ«vdienas, atvaļinÄjums; AtpÅ«tas veidi; BrÄ«vdienu plÄnošana; Laika apstÄkļi; Ieteikumi, vÄlÄjumi; NÄkotnes plÄni; IzglÄ«tÄ«ba un karjera; Angļu valodas nozÄ«me; Profesijas izvÄle; ApgÅ«tÄs prasmes, pieredze; KomunikÄciju veidi, tehnoloÄ£ijas; Telefonsarunas; TÅ«risms savÄ pilsÄtÄ; DarbÄ pieÅemšanas pÄrrunu paraugs, CV sastÄdÄ«šana; Visas izÅemtÄs vielas atkÄrtojums; EksÄmens.
Angļu valodas A2+ lÄ«menÄ« tiek nostiprinÄtas izrunas iemaÅas, papildinÄts vÄrdu krÄjums, sasniedzot ap 1000 vÄrdiem, tiek iemÄcÄ«tas ne pÄrÄk sarežģītas gramatiskÄs konstrukcijas. Pabeidzot A2+ lÄ«meÅa kursu var saprast galveno domu sarunÄs par pazÄ«stamu tematu, var sniegt profesionÄlus norÄdÄ«jumus, paskaidrot vienkÄršu problÄmu un to atrisinÄt, var izteikt un pieklÄjÄ«gi atbildÄt uz ielÅ«gumiem, paust priekšrocÄ«bas, piekrišanu vai nepiekrišanu, vai izteikt sÅ«dzÄ«bas. Teikumu uzbÅ«ve ir apgÅ«ta, taÄu kļūdas sastopamas sarežģītÄkos modeļos un lietotÄji bieži kļūdÄs pareizu laiku izvÄlÄ un vÄrdu veidošanÄ.

ZVANIET MUMS  UN KOPÄ MEKLÄSIM LABÄKO RISINÄJUMU!

 

              RÄ«gÄ:          +371  26006067
             JelgavÄ:      +371 28802966