ANGĻU A2

Angļu valodas A2 lÄ«meÅa kurss paredz valodas apgÅ«šanas programmu cilvÄkiem ar minimÄlÄm priekšzinÄšanÄm angļu valodÄ, kas ietver nepieciešamÄs valodas leksikas un gramatikas apgÅ«šanu. KlausÄ«tÄji kursa laikÄ apgÅ«s valodas teorÄtiskÄs un praktiskÄs zinÄšanas, attÄ«stÄ«s saskarsmes prasmes un iemaÅas, lai varÄtu uztvert galveno domu Ä«sos, vienkÄršos un skaidri izrunÄtos tekstos, varÄtu vienkÄršos teikumos pastÄstÄ«t par savu Ä£imeni un citiem cilvÄkiem, dzÄ«ves apstÄkļiem, savu izglÄ«tÄ«bu un pašreizÄjo vai iepriekšÄjo darbu u.c. Angļu valodas veiksmÄ«gai apgÅ«šanai un mÄrÄ·a sasniegšanai tiks izmantotas sekojošÄs metodes: lekcijas, individuÄlie darbi, pÄru darbi, grupu darbi, lomu spÄles, interaktÄ«vÄs spÄles, simulÄcijas, atvÄrtÄs diskusijas, interneta projekti.
GalvenÄs tÄmas: IepazÄ«šanÄs; PersonÄ«gÄ informÄcija, informÄcija par citu cilvÄku; Valstis un nacionalitÄtes; Profesijas; Ikdienas lietas; MīļÄkÄs lietas; MÄjas; Ä¢imene, Ä£imenes ciltskoks; PieklÄjÄ«gas uzrunas formas; Ikdienas darbi; Dienas režīms; DzÄ«ve LielbritÄnijÄ, AustrÄlijÄ; DzÄ«ve LatvijÄ; Pulkstenis; Laika sadalÄ«jums, tÄ nozÄ«me ikdienas dzÄ«vÄ; Lietas, kas patÄ«k vai nepatÄ«k; BrÄ«vÄ laika aktivitÄtes; VÄstuļu rakstÄ«šana; PieklÄjÄ«bas frÄzes; Manas spÄjas un prasmes; Ceļa jautÄšana un paskaidrošana; Transporta veidi; LidostÄ; Ceļošanas veidi; Biļešu pirkšana.; Ädieni un dzÄrieni; KafejnÄ«cÄ - pasÅ«tÄ«šana, norÄÄ·inÄšanÄs; Neparastu personÄ«bu dzÄ«vesstÄsti; PagÄtnes notikumi; BÄrnÄ«bas atmiÅas; Dzimšanas gadi un vecumi; DzÄ«ves notikumi un datumi; DzÄ«ves gÄjums; BrÄ«vÄ laika plÄnošana; IepirkšanÄs; Veikalu veidi; Lietu salÄ«dzinÄšana, raksturošana; ApÄ£Ärbs; CilvÄku Ä£ÄrbšanÄs stila raksturošana; Sarunas uz ielas; BrÄ«vdienas, atvaļinÄjums; AtpÅ«tas veidi; BrÄ«vdienu plÄnošana; Laika apstÄkļi; Ieteikumi, vÄlÄjumi; DarbÄ pieÅemšanas pÄrrunu paraugs, CV sastÄdÄ«šana; Visas izÅemtÄs vielas atkÄrtojums; EksÄmens.
Angļu valodas A2 lÄ«menÄ« tiek veidotas un nostiprinÄtas izrunas iemaÅas, papildinÄts vÄrdu krÄjums, sasniedzot ap 800 visbiežÄk lietotajiem vÄrdiem, tiek iemÄcÄ«tas vienkÄršas gramatiskÄs konstrukcijas. Pabeidzot A2 lÄ«meÅa kursu var saprast, sarunÄties, lasÄ«t un rakstÄ«t vienkÄršus ziÅojumus, var sniegt vienkÄršu informÄciju un var uzturÄt vienkÄršu sarunu, izmantojot vismaz vienu tagadnes, pagÄtnes un nÄkotnes formu. Var noskaidrot nepieciešamo informÄciju, lai nokÄrtotu ikdienišÄ·as vajadzÄ«bas - piemÄram, iepÄrkoties, rezervÄjot ceļojumu vai viesnÄ«cu un risinot pa telefonu parastas problÄmas.
 

ZVANIET MUMS  UN KOPÄ MEKLÄSIM LABÄKO RISINÄJUMU!

 

              RÄ«gÄ:          +371  26006067
             JelgavÄ:      +371 28802966