ANGĻU A1

Angļu valodas A1 lÄ«meÅa kurss paredz valodas apgÅ«šanas programmu cilvÄkiem bez vai ar ļoti minimÄlÄm priekšzinÄšanÄm angļu valodÄ, kas ietver nepieciešamÄs valodas leksikas un gramatikas apgÅ«šanu. KlausÄ«tÄji kursa laikÄ apgÅ«s valodas teorÄtiskÄs un praktiskÄs zinÄšanas, attÄ«stÄ«s saskarsmes prasmes un iemaÅas iesÄcÄja lÄ«menÄ«, lai varÄtu vienkÄršÄ veidÄ sazinÄties, ja sarunu biedrs teikto var lÄnÄm atkÄrtot vai pateikt citiem vÄrdiem, varÄtu uzdot vienkÄršus jautÄjumus un atbildÄt uz tiem sarunÄ par ļoti labi zinÄmÄm tÄmÄm. Angļu valodas veiksmÄ«gai apgÅ«šanai un mÄrÄ·a sasniegšanai tiks izmantotas sekojošÄs metodes: lekcijas, individuÄlie darbi, pÄru darbi, grupu darbi, lomu spÄles, interaktÄ«vÄs spÄles, simulÄcijas, atvÄrtÄs diskusijas, interneta projekti.

GalvenÄs tÄmas: IepazÄ«šanÄs, sasveicinÄšanÄs; Profesijas; PersonÄ«gÄ informÄcija, informÄcija par citu cilvÄku; Valstis un nacionalitÄtes; Ädieni un dzÄrieni LatvijÄ un pasaulÄ; KafejnÄ«cÄ - pasÅ«tÄ«šana, norÄÄ·inÄšanÄs; PilsÄtÄ - vietas, ceļa jautÄšana un paskaidrošana; Savas mÄjas apkÄrtnes un pilsÄtas apraksts; Sarunas uz ielas; Ä¢imene; Darbs; MÄjas; PersonÄ«gÄs lietas, to iegÄde veikalÄ; Lietas, kas patÄ«k vai nepatÄ«k; Ikdienas darbi; BrÄ«vÄ laika aktivitÄtes; Pulkstenis; Dienas režīms; BrÄ«vais laiks; NedÄļas dienas; Laika sadalÄ«jums, tÄ nozÄ«me ikdienas dzÄ«vÄ; Neparastas nodarbošanÄs; Laika saraksts; Manas spÄjas un prasmes; Neparastas profesijas; ĶermeÅa daļas; MÄrvienÄ«bas; PagÄtnes notikumi; BÄrnÄ«bas atmiÅas; Dzimšanas gadi un vecumi; DzÄ«ves notikumi un datumi; Fakti par slaveniem cilvÄkiem; DzÄ«ves gÄjums; MÄneši un datumi; PasaulÄ nozÄ«mÄ«gas dienas; BrÄ«vdienas, atvaļinÄjums; PopulÄras tÅ«risma vietas LatvijÄ un pasaulÄ; Ceļošana - ceļošanas veidi, atpÅ«tas veidi; Laika apstÄkļi; Biļešu pirkšana; VÄstuļu rakstÄ«šana; ApÄ£Ärbs, tÄ u.c. lietu pirkšana; KrÄsas; ApÄ£Ärba izmÄri; IepirkšanÄs veikalos un internetveikalos; VÄlÄjumu izteikšana; DarbÄ pieÅemšanas pÄrrunu paraugs, CV sastÄdÄ«šana; Visas izÅemtÄs vielas atkÄrtojums; EksÄmens.

Angļu valodas A1 lÄ«menÄ« tiek veidotas izrunas iemaÅas, tiek iemÄcÄ«ti paši nepieciešamÄkie vÄrdi un gramatiskÄs konstrukcijas, vÄrdu krÄjums ir ap 500 vÄrdiem. Pabeidzot A1 lÄ«meÅa kursu pÄrvalda tikai valodas pašus pamatus. Var saprast, sarunÄties, lasÄ«t un rakstÄ«t par vienkÄršÄm tÄmÄm lÄni un skaidri, izmantojot vienkÄršus vÄrdus un frÄzes, var sniegt vienkÄršu informÄciju un var uzturÄt vienkÄršu sarunu par iepriekšminÄtajÄm tÄmÄm. ApgÅ«tie temati noderÄs gan lai sÄktu darbÄ komunicÄt ar klientiem un sadarbÄ«bas partneriem no ÄrvalstÄ«m, gan dodoties komandÄjumos vai ceļojot.

ZVANIET MUMS UN KOPÄ MEKLÄSIM LABÄKO RISINÄJUMU!

 

RÄ«gÄ: +371 26006067
JelgavÄ: +371 28802966