Valodu apmÄcÄ«ba pieaugušajiem

ANGÄ»U, VÄCU, FRANÄU, SPÄÅU, ITÄÄ»U, ZVIEDRU, NORVÄÄ¢U, KRIEVU UN LATVIEŠU SARUNVALODAS KURSI

Lai paaugstinÄtu konkurÄtspÄju, lai komunicÄtu ar klientiem un sadarbÄ«bas partneriem no ÄrvalstÄ«m, gan dodoties komandÄjumos vai ceļojot svešvalodas zinÄšanas radÄ«s pÄrliecÄ«bu par saviem spÄkiem.

MÄcÄ«bu centrÄ „LÄ«deris” valodu apmÄcÄ«bu grupas ir nelielas – vidÄji 6 studenti. DažÄdi zinÄšanu lÄ«meÅi – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Izmantojot daudzveidÄ«gas mÄcÄ«bu metodes, integrÄjot visu prasmju un iemaÅu apgÅ«šanu, pielietojot komunikatÄ«vo pieeju angļu un citu valodu apguvÄ, studentiem ir plašas iespÄjas attÄ«stÄ«t, pilnveidot un nostiprinÄt runÄšanas, klausÄ«šanÄs, lasÄ«šanas, rakstÄ«šanas un gramatikas prasmes un iemaÅas.


 

 

RÄ«gÄ  

SeptembrÄ« sÄksies jaunas angļu valodas grupas bÄrniem un pieaugušajiem dažÄdiem zinÄšanu lÄ«meÅiem

VairÄk informÄcijas un par interesanto atlaides pamatojumu uzzinÄsiet zvanot 26006067 

ZVANIET MUMS 26006067 UN KOPÄ MEKLÄSIM LABÄKO RISINÄJUMU!