MÄcÄ«bu un konsultÄciju centrs paplašinot savu darbÄ«bu biznesa konsultÄciju jomÄ 2010.gadÄ ir noslÄdzis sadarbÄ«bas lÄ«gumu ar NÄ«derlandes uzÅÄmumu ”Prestige Mode” (www.prestigemode.nl) un pÄrstÄv tÄ biznesa intereses Latvijas tirgÅ«.

KompÄniju ”Prestige mode” un ”MÄcÄ«bu un konsultÄciju centrs LÄ«deris” pieredzÄjušie darbinieki sniedz konsultÄcijas:
 
-          Jaunu kolekciju dizaina izstrÄdÄ; 
-          Modeļu tehnoloÄ£iju izstrÄdÄ un ieviešanÄ ražošanÄ;
-          Tehnologu, meistaru un šuvÄju praktiskÄ apmÄcÄ«ba un treniÅi ieviešot jaunu kolekciju šÅ«šanu ražošanÄ;
 
-          Gatavo izstrÄdÄjumu kvalitÄtes audits;
-          Ražošanas izmaksu optimizÄcija šÅ«šanas uzÅÄmumos; 
-          Jauno speciÄlistu piesaistÄ«šana un apmÄcÄ«ba uzsÄkot darbu vieglÄs rÅ«pniecÄ«bas uzÅÄmumos; 
 
UzÅÄmuma Prestige Mode dizaina un tehnoloÄ£iju konsultanti:

Ilga Lasmane

 

Ilga Lasmane ir eksperts dizaina un šÅ«šanas tehnoloÄ£iju jomÄ.

Ilga Lasmane savu lielÄko šÅ«šanas tehnologa pieredzi ir ieguvusi A/S Lauma un A/S Lauma Lingerie. Ilga savu karjeru ir uzsÄkusi kÄ šÅ«šanas tehnologs 1995.gadÄ un ilgÄk kÄ 5 gadus viÅa ir bijusi vadošÄ šÅ«šanas tehnoloÄ£e A/S Lauma Lingerie.

Ilgas Lasmanes stiprÄs puses ir izstrÄdÄjot jaunu kolekciju dizainu un tehnoloÄ£ijas, tÄs pilnveidot un uzlabot lÄ«dz komercprodukta lÄ«menim ar augstu pievienoto vÄrtÄ«bu. Ilgas darba pieredze atļauj viÅai atrast visefektÄ«vÄko risinÄjumu saistÄ«bÄ ar uzÅÄmuma izvirzÄ«tajiem finanšu (pašizmaksas) rÄdÄ«tÄjiem un klientu pieprasÄ«jumu tirgos.

Ilgai Lasmanei ir RÄ«gas TehniskÄs universitÄtes inženiera – tehnologa profesionÄlÄ izglÄ«tÄ«ba. ViÅas darba valodas ir latviešu, vÄcu, krievu un angļu.

Daiga MÅ«rniece

 

Daiga MÅ«rniece ir šÅ«šanas kvalitÄtes un dizaina konsultante.

Daigas MÅ«rnieces praktiskÄ darba pieredze ir saistÄ«ta ar sieviešu veļas šÅ«šanu, kvalitÄtes kontroli un dizaina izstrÄdi jaunajÄm kolekcijÄm. Daiga vairÄk kÄ 10 gadus ir strÄdÄjusi A/S Lauma Lingerie kÄ šÅ«šanas kvalitÄtes kontroliere.

Daigas MÅ«rnieces priekšrocÄ«bas ir nozÄ«mÄ«ga praktiskÄ šÅ«šanas darbu pieredze sieviešu veļas izstrÄdÄjumu ražošanÄ. LÄ«dz ar to Daiga konsultÄjot jau citus vieglÄs rÅ«pniecÄ«bas uzÅÄmumus, ir spÄjÄ«ga izstrÄdÄt praktiskÄs un tirgÅ« dzÄ«votspÄjÄ«gas rekomendÄcijas, kas saistÄ«tas ar jaunu kolekciju radÄ«šanu, to kvalitatÄ«vu ražošanas uzsÄkšanu un ieviešanu tirgÅ«.

 

Daiga MÅ«rniecei ir LiepÄjas universitÄtes augstÄkÄ profesionÄlÄ izglÄ«tÄ«ba uzÅÄmuma un iestÄdes vadÄ«tÄja kvalifikÄcijÄ. KÄ arÄ« Daiga ir beigusi RÄ«gas 34. PTV kÄ sieviešu vieglo apÄ£Ärbu šuvÄja. ViÅas darba valoda ir latviešu un krievu.

PORTFOLIO: