Biznesa seminÄri

Biznesa seminÄru programmas tiek izstrÄdÄtas individuÄli, vadoties no uzÅÄmumu nospraustajiem mÄrÄ·iem.

ŠobrÄ«d aktuÄlos kursus "UZÅÄMUMA BIZNESA VIRZIENI - TIRGUS UN TÄ DALĪBNIEKI, ATTĪSTĪBAS IESPÄJAS", "UZÅÄMUMA STRATÄÄ¢ISKIE MÄRĶI, KRITISKIE NOSACĪJUMI UN PROJEKTU REALIZÄŠANA", "JAUNU PRODUKTU VIRZĪŠANA NVS", "JAUNU PRODUKTU VIRZĪŠANA ES", mÅ«su konsultanti ciešÄ sadarbÄ«bÄ ar uzÅÄmuma darbiniekiem pielÄgos JÅ«su biznesa virzienam, vÄrsÄ«s uzmanÄ«bu uz nozarei aktuÄlajÄm likumdošanas niansÄm, likumiem un noteikumiem, palÄ«dzÄs izanalizÄt konkurentus un saskatÄ«t jaunas attÄ«stÄ«bas iespÄjas. MÅ«su mÄrÄ·is ir ilgstoša sadarbÄ«ba, veicinot jÅ«su darbinieku profesionÄlo izaugsmi, palÄ«dzot ne tikai saskatÄ«t jaunas iespÄjas, bet arÄ« realizÄt jaunos un jau nospraustos mÄrÄ·us pÄc iespÄjas labvÄlÄ«gÄkÄ vidÄ.

ZVANIET MUMS 26006067 (RÄ«gas birojs) VAI 29252997 (Jelgavas birojs) UN KOPÄ MEKLÄSIM LABÄKO RISINÄJUMU!